{literal} {/literal} Hotel SPA nad morzem - Hotel Ustka - Regulamin Hotelu {literal} {/literal}
REGULAMIN HOTELU USTKA

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Hotelu prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.
 1. Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych  z pobytem  jest recepcja hotelowa.
 2. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 1600 do godz. 1000 dnia następnego.
 4. Śniadania wydawane są codziennie w godz. 800 – 1030.
 5. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój – przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 6. Życzenia przedłużenia pobytu gość hotelowy powinien zgłosić do godz. 1000 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Będzie ono spełnione w miarę istniejących możliwości.
 7. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.
 8. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 700 do 2200.
 9. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.
 10. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym: bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu;
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu;
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 11. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • budzenie o oznaczonej godzinie;
  • udostępnianie sejfów hotelowych w celu przechowania przez gości przedmiotów wartościowych;
  • przechowywanie bagażu; hotel może odmówić przyjęcia bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
  • wypożyczanie książek z biblioteki hotelowej.
 12. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, o ile przedmioty te nie zostały zde­ponowane w recepcji.
 13. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 14. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie rejestru meldunkowego.
 15. We wszystkich pomieszczeniach Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia pod groźbą kary w wysokości 200 zł (dotyczy także balkonów).
 16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. W przypadku naruszenia tej zasady Hotel naliczy opłatę eksploatacyjną w wysokości określonej w Zarządzeniu Zarządu (dostępny w recepcji).
 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmio­ty przez 3 miesiące.
 19. W uzasadnionych przypadkach Hotel może dokonać zwrotu zadatku potrącając jedynie koszty manipulacyjne.
 20. Zgodnie z regulaminem Hotelu "Ustka" goście hotelowi ponoszą odpowiedzialność za stwierdzone uszkodzenia lub niedobory w wyposażeniu. Cennik wyposażenia dostępny jest w recepcji.

REGULAMIN ZAJĘĆ I ANIMACJI DLA DZIECI

ORAZ KORZYSTANIA Z SALI ZABAW

1.      Zajęcia i animacje dla dzieci prowadzone są wyłącznie w okresie wakacji oraz ferii zimowych w godzinach wskazanych przez Hotel.

2.      Korzystanie z kącika zabaw dla dzieci jest bezpłatne. Obuwie zewnętrzne należy pozostawić przed salą.

3.      Po skorzystaniu z kącika zabaw należy pozostawić porządek.

4.      W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawują ich rodzice lub opiekunowie.

5.      Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka ponoszą w każdym przypadku rodzice / opiekunowie przez cały czas pobytu dziecka na zajęciach.  Animatorzy zapewniają jedynie dzieciom program zajęć, ich przeprowadzenie oraz materiały techniczne, nie ponoszą natomiast odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka także w przypadku gdy rodzic/opiekun pozostawia dziecko bez opieki.

6.      Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za swoje dzieci w pełnym zakresie zarówno za wyrządzone innym dzieciom krzywdy jak i za spowodowane przez dzieci szkody w mieniu  Hotelu.

7.      Zajęcia nie polegają na przejęciu opieki nad dzieckiem, a jedynie mają na celu zorganizowanie czasu wolnego.

8.      Przez cały czas zajęć rodzic lub opiekun ma obowiązek odpowiedniego pilnowania dziecka, towarzyszeniu mu w zajęciach i dbania o jego bezpieczeństwo.

9.      Animacje czasu wolnego przewidziane są dla dzieci w różnym wieku i są bezpłatne.

10.  Zajęcia będą odbywać się w zależności od panujących warunków pogodowych  - na sali konferencyjnej lub na świeżym powietrzu.

11.  Animator może odmówić prowadzenia zajęć z dzieckiem, które nie słucha jego poleceń.

12.  Rodzice/opiekunowie zobowiązani są poinformować animatora o chorobach i alergiach dziecka biorącego udział w zajęciach.

13.  Animator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które oddalają się od miejsca prowadzonych animacji.

14.  Zajęcia mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od Hotelu.

15.  Uczestnictwo dziecka w zajęciach, jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu przez jego rodzica  lub opiekuna.
 
Home | HotelOferta | AtrakcjePromocjeCennikGaleriaKontakt | RODO |
Hotel Ustka
  76-270 Ustka, ul. Wczasowa 25
tel. 59 814 40 84