Hotel Ustka Tło
Hotel Ustka Logo
Zmiana języka

Regulamin "Hotelu Ustka" oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego
ABM Touristic sp. z o .o.

                                                                                                              Zatwierdzono Zarządzeniem Zarządu Nr 13/2015

                                                                                                                                                             z dnia 30.09.2015 roku

 

 

ABM Touristic sp. z o.o. prowadzi działalność na bazie HOTELU  USTKA, z siedzibą w Ustce przy ul. Wczasowej 25 i świadczy usługi:

1.  hotelowe, czyli krótkotrwałego zakwaterowania, które  rozliczane są  wg cennika hotelowego 

2.  organizacji  turnusów rehabilitacyjnych i wczasowych,  które  rozliczane są wg. cennika turnusów rehabilitacyjnych lub wczasowych a ich terminy ujęte są w oddzielnym harmonogramie.

Poniższy Regulamin dotyczy zarówno pobytów hotelowych jak i pobytów rehabilitacyjnych odbywających się w Hotelu Ustka.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa przedmiot i zakres świadczenia usług, odpowiedzialności oraz warunków przebywania na terenie  Hotelu Ustka i jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji i wpłatę zadatku lub zapłatę całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, a także na stronie internetowej www.hotel-ustka.eu
 3. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Hotelu dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Opiekunem, doradcą oraz punktem udzielającym wszelkich informacji związanych  z pobytem  jest recepcja hotelowa.
 5. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby, a pobyt na turnusie trwa w zależności od rodzaju turnusu i określony jest w terminarzu turnusów rehabilitacyjnych. Turnusy rehabilitacyjne trwają 14 dni.
 6. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.
 7. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, o ile przedmioty te nie zostały zde­ponowane w recepcji.
 8. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 9. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie rejestru meldunkowego.
 10. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmio­ty przez 3 miesiące.

II. Warunki rezerwacji, płatności oraz ewentualnej rezygnacji z usługi

Płatności w hotelu można dokonywać gotówką lub kartą za wyjątkiem opłaty klimatycznej, która pobierana jest wyłącznie gotówką. Wysokość opłaty klimatycznej ustalana jest corocznie Uchwałą Rady Miasta Ustki. 

 1. Warunkiem koniecznym do dokonania rezerwacji jest telefoniczne lub pisemne dokonanie rezerwacji pokoju (lub miejsca na turnusie)  oraz wpłata zadatku w wysokości 30% wartości usługi.
 2. W przypadku odwołania rezerwacji:

a) na min. 90 dni przed przyjazdem – przysługuje zwrot zadatku w wysokości 100 %   

    minus koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł od każdej osoby,

b) od 90 do 30 dni przed przyjazdem – przysługuje zwrot zadatku w wysokości 50 %

c) w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem - zadatek nie podlega zwrotowi.

d) rezygnacja z pobytu na mniej niż 14 dni przed terminem przyjazdu zobowiązuje do   

     zapłaty 100% należności, jak za zrealizowaną usługę ( turnus).

d)  koszty manipulacyjne, o których mowa w pkt.a) obowiązują przy przelewach na

     terytorium RP.  Przelewy zagraniczne obarczone są dodatkowym kosztem w   

    zależności od kraju i wysokości opłaty za przelew międzynarodowy.

e) powyższe zapisy o częściowym zwrocie zadatku nie dotyczą sytuacji, kiedy

    wyrażono zgodę na przeniesienie zadatku na nowy termin. W takich przypadkach

    wiążącym terminem jest pierwsza data zgłoszenia chęci przeniesienia lub       

    rezygnacji. Przeniesienia zadatku można dokonać  jeden raz.

3.      Goście przebywający w hotelu zobowiązani są do uiszczenia opłaty za pobyt

     najpóźniej drugiego dnia po przyjeździe. Dokonanie opłaty w terminie późniejszym       uniemożliwia skorzystanie z programów lojalnościowych.

 1. Skrócenie pobytu w Hotelu Ustka jest traktowane jak rezygnacja po terminie i wiąże się z uregulowaniem należności za cały deklarowany czas pobytu.
 2. W przypadku skrócenia pobytu przez gościa hotel nie dokonuje zwrotu pobranych opłat. 
 3. Skrócenie pobytu przez gościa przed dokonaniem opłat, jednakże w terminie krótszym niż 15 dni przed planowaną datą zakończenia pobytu skutkuje obowiązkiem zapłaty za cały zarezerwowany pobyt.
 4. Opłatę za turnus należy uiścić w dniu przyjazdu lub w dniu następnym w recepcji Hotelu. Płatności realizowane są gotówką lub kartą. W przypadku płatności za cały koszt turnusu w formie przelewu, środki muszą być zaksięgowane na koncie w momencie zakwaterowania, w przeciwnym razie Gość zobowiązany jest do dokonania płatności gotówkowej lub kartą na miejscu, w recepcji Hotelu.

III. Zasady zakwaterowania

 1. Doba hotelowa trwa od 16:00 – 10:00 dnia następnego.
 2. Pokój nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób niż zgłoszona w rezerwacji. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju do godz. 21.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój – przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.

IV. Przepisy porządkowe

 1. Gość Hotelu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju ubytki, uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, winy osób pozostających pod jego opieką oraz z winy odwiedzających go osób.
 2. Gość jest zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z utratą  klucza do pokoju, który zamieszkuje. Za zgubienie klucza do pokoju obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem. Opłatę należy uiścić w recepcji Hotelu.
 3. Przedmioty pozostawione przez Gości na terenie Hotelu, po opuszczeniu pokoju zostaną odesłane przez recepcję na koszt klienta na wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania adresu, lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy w ciągu 7 dni od daty wyjazdu Hotel postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w  pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do przerwania turnusu jeśli Gość Hotelu przejawia zachowania agresywne lub skrajne nieprzystosowanie uniemożliwiające terapię lub swoim zachowaniem uniemożliwia terapię innym osobom lub przeszkadza w ich wypoczynku.
 6. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00.
 7. Na terenie Hotelu, w szczególności w pokojach i na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (palenie tytoniu możliwe tylko w wyznaczonych do tego miejscach). W przypadku złamania tego zakazu rachunek Gościa zostanie obciążony opłatą 200 zł.
 8. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 9. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w jakości świadczonych usług.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek, suszarek do grzybów, grzejników elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. W przypadku naruszenia tej zasady Hotel naliczy karę w wysokości 200 zł.
 11. Poza nieznacznym przestawieniem wyposażenia pokoju, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom zabrania się jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
 12. Pokoje wynajęte hotelowo (wg. cennika hotelowego) sprzątane są codziennie lub na życzenie gościa, a pościel i ręczniki wymieniane są co trzy dni  lub na  życzenie gości codziennie.
 13. W trakcie turnusu rehabilitacyjnego pokoje sprzątane są trzy razy w tygodniu. Ręczniki wymieniane są 1 raz w trakcie trwania 2-tygodniowego turnusu. W turnusach krótszych ręczniki nie są wymieniane. Na życzenie Gości istnieje możliwość wymiany pościeli i ręczników za dodatkową opłatą – cennik usług dostępny jest w recepcji.
 14. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym: bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu;
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu;
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

V. Przepisy dotyczące organizowanych turnusów rehabilitacyjnych

 1. Turnusy rehabilitacyjne rozpoczynają się w sobotę o godz. 16:00 i kończą w sobotę o godzinie 10:00. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu za dodatkową opłatą. Cennik dostępny jest w recepcji.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić w recepcji Hotelu najpóźniej do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym dzień wymeldowania. Będzie ono spełnione w miarę istniejących możliwości. Hotel Ustka zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu w przypadku braku dostępnych pokoi lub rażącego naruszenia zasad Regulaminu.
 3. Przyjazd na turnus w innym dniu może skutkować utratą części zabiegów.
 4. Osoby wymagające stałej opieki (niesamodzielne) przyjmowane są wyłącznie z opiekunem.
 5. Badanie lekarskie kwalifikujące do rehabilitacji odbywa się w sobotę lub w niedzielę w godzinach podanych przez Hotel. Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany terminu badania lekarskiego (o ewentualnych zmianach Goście zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem). Na badanie należy zgłosić się z dokumentacją medyczną, w tym z oryginałem informacji o stanie zdrowia.
 6. W razie nagłej potrzeby pomocy lekarskiej opiekun zobowiązany jest do zgłoszenia zdarzenia w recepcji. Opiekę lekarską w nagłych przypadkach świadczy pogotowie ratunkowe.
 7. Zabiegi odbywają się od poniedziałku do piątku w dni robocze. Na zabiegi należy zgłaszać się zgodnie z wyznaczoną godziną z własnym ręcznikiem. Nie stosowanie się do tego zalecenia może skutkować utratą zabiegu.
 8. W trakcie trwania turnusu opiekę nad pacjentem sprawuje opiekun.
 9. Opiekun jest zobowiązany każdorazowo zgłosić terapeucie stan zdrowotny pacjenta przed rozpoczęciem zabiegów.
 10. Opiekun jest zobowiązany do przybycia na wezwanie terapeuty w czasie trwania zabiegów, gdy terapeuta uzna, że sytuacja tego wymaga.
 11. Hotel zapewnia opiekę pielęgniarską nad gośćmi turnusów rehabilitacyjnych, jednakże nie jest zobowiązany do zapewnienia lekarstw i środków leczniczych.
 12. Nie wykorzystanie przez Uczestnika części lub całości świadczeń objętych ceną turnusu z przyczyn nie leżących po stronie Hotelu nie uprawnia Uczestnika do żądania zwrotu równowartości niewykorzystanych  świadczeń ani realizacji świadczeń zastępczych.

VI. Kuchnia i wydawanie posiłków

 1. Żywienie w Hotelu odbywa się w wyznaczonych godzinach, w tym śniadania i kolacje podawane są na zasadach bufetu szwedzkiego.
 2. Śniadania podawane  są codziennie w godz. 800 – 1030, obiad 13:00-15:00 a kolacja od 18:00-19:30.
 3. O dietach lub indywidualnym sposobie żywienia Gość jest zobowiązany poinformować recepcję Hotelu przynajmniej na 3 dni przed przyjazdem.
 4. Dieta lekkostrawna i dla diabetyków serwowana wg wskazań lekarza jest bezpłatna.
 5. Dieta odchudzająca, układana indywidualnie lub dieta eliminacyjna płatna jest dodatkowo - według cennika.
 6. wszelkie zapytania dotyczące posiłków klient jest zobowiązany składać w recepcji Hotelu.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia zastawy stołowej oraz jedzenia z jadalni. Wynoszenie porcji z bufetu szwedzkiego będzie traktowane równoznacznie z wykupieniem dodatkowego posiłku.
 8. Powyżej 5 dni pobytu wyżywienie jest gratis. Rezygnacja z wyżywienia nie daje prawa do roszczenia o obniżenie opłat pobytowych.

VII.  Korzystanie z placu zabaw, sali zabaw i animacji dla dzieci

 

1.      Zajęcia plastyczne i animacje dla dzieci prowadzone są wyłącznie w okresie wakacji oraz ferii zimowych w godzinach wskazanych przez Hotel.

2.      Z sali zabaw oraz z placu zabaw  dzieci mogą korzystać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, podobnie jak dzieci uczestniczące w zajęciach z animatorem.

3.      Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka ponoszą w każdym przypadku rodzice lub opiekunowie przez cały czas pobytu dziecka na zajęciach.  Animatorzy zapewniają jedynie dzieciom program zajęć, ich przeprowadzenie oraz materiały techniczne, nie ponoszą natomiast odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka także w przypadku gdy rodzic lub opiekun pozostawia dziecko bez opieki. Zajęcia nie polegają na przejęciu opieki nad dzieckiem, a jedynie mają na celu zorganizowanie czasu wolnego.

4.      Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za swoje dzieci w pełnym zakresie zarówno za wyrządzone innym dzieciom krzywdy jak i za spowodowane przez ich dzieci szkody w mieniu  Hotelu.

5.      Korzystanie z sali zabaw dla dzieci jest bezpłatne. Obuwie zewnętrzne należy pozostawić przed salą.

6.      Po skorzystaniu z sali zabaw należy pozostawić porządek.

7.      Przez cały czas zajęć rodzic lub opiekun ma obowiązek odpowiedniego pilnowania dziecka, towarzyszeniu mu w zajęciach i dbania o jego bezpieczeństwo.

8.      Animacje czasu wolnego przewidziane są dla dzieci w różnym wieku i są bezpłatne.

9.      Zajęcia będą odbywać się w zależności od panujących warunków pogodowych  - na sali zabaw lub na świeżym powietrzu.

10.  Animator może odmówić prowadzenia zajęć z dzieckiem, które nie słucha jego poleceń.

11.  Rodzice/opiekunowie zobowiązani są poinformować animatora o chorobach i alergiach dziecka biorącego udział w zajęciach.

12.  Animator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które oddalają się od miejsca prowadzonych animacji.

13.  Zajęcia mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od Hotelu.

14.  Uczestnictwo dziecka w zajęciach, jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu przez jego rodzica  lub opiekuna.

VIII. Zasady parkowania pojazdów

 1. Parkować samochody można wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 2. Parking na terenie Hotelu jest parkingiem monitorowanym lecz niestrzeżonym.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na jego terenie pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 4. Osoby spoza Hotelu Ustka z tytułu parkowania pojazdu zostaną obciążane opłatą 50 zł za dobę bez względu na czas postoju.

IX. Zasady pobytu zwierząt

Hotel „Ustka” przyjmuje gości wraz z ich pupilami – zwierzętami domowymi - za dodatkową opłatą. Podczas dokonywania rezerwacji pobytu należy poinformować recepcję o przyjeździe ze zwierzęciem.

1.      Zakwaterowanie gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach.

 1. W hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (nieagresywne psy i koty).
 2. Właściciele zwierząt zobowiązani są do zgłoszenia zamiaru zabrania ze sobą zwierzęcia na pobyt w momencie rezerwacji pobytu;
 3. Właściciele zobowiązani są trzymania zwierzęcia w taki sposób, żeby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu;
 4. Zobowiązuje się właściciela do pilnowania zwierzęcia, żeby nie zakłócało ciszy i spokoju innych gości;
 5. Właściciela obowiązuje wniesienie opłaty za pobyt zwierząt w Hotelu zgodnie z cennikiem;
 6. Właściciel zobowiązany jest do okazania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia;
 7. Właściciel zobowiązany jest do zapewnienia swojemu zwierzęciu niezbędnych materiałów przeznaczonych na legowisko;
 8. Koszt pobytu każdego zwierzęcia w hotelu określony jest w cenniku na dany rok.
 9. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli.
 10. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji i kawiarni.
 12. Jeżeli pościel, ręczniki lub koce w pokoju, w którym przebywa zwierzę będą przez nie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzone, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 100zł /szt., koca w cenie 150 zł /sztuka lub ręczników w cenie 90 zł /kpl.
 13. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu hotelu.
 14. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu.
 15. Jeżeli zwierzę zakłóca spokój innych gości nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej niż 20 minut.
 16. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Zarząd hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.
 17. Za niepoinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju na właściciela zostanie nałożona kara w wysokości 300 zł.
 18. Nieprzestrzeganie powyższego punktu regulaminu będzie skutkowało każdorazowo obciążeniem właściciela zwierząt karą w wysokości 50 zł.

 

X. Usługi dodatkowe

Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • budzenie o oznaczonej godzinie;
  • udostępnianie sejfów hotelowych w celu przechowania przez gości przedmiotów wartościowych;

XI.  Postanowienia końcowe

 1. Goście korzystający z usług Hotelu Ustka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych a także stosować się do poleceń kierownictwa i obsługi Hotelu.
 2. Dane osobowe Gości są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Administratorem danych jest ABM Touristic sp. z o.o.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne zniszczenia.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2015 r.

                                                                                              Ustka, dnia 30.09.2015 r.

        

Załącznik do regulaminu zatwierdzony 01.01.2021 r.

   

CENNIK

KOSZT

Parking – samochód osobowy dla gości hotelu

10 zł /doba

Parking – bus dla gości hotelu

20 zł/doba

Parking autokar (goście hotelu)

30 zł/doba

Parking – osoby spoza hotelu (bez względu na rodzaj auta)

50 zł/doba (25 zł z rabatem) lub 5 zł/h

Sauna

60 zl /godzina +10 zł za nast. 10 minut

Suszarka do grzybów

10 zł/doba

wymiana stopki

3 zł

wymiana poszewki

3 zł

wymiana ręcznika małego

2 zł

wymiana ręcznika dużego

5 zł

wymiana prześcieradła

5 zł

wymiana poszwy

7 zł

wymiana podkładu na materac

10 zł

wymiana poduszki

25 zł

wymiana kołdry

50 zł

sprzątanie pokoju (bez wymiany pościeli)

20 zł

Wymiana pościeli oraz kpl. ręczników

50 zł

Wymiana koca

25 zł

Utrata klucza do pokoju

25 zł

Nieposprzątanie po swoim zwierzęciu, zakłócanie wypoczynku gości przez zwierzę

50 zł

Nieuprawnione używanie suszarki do grzybów, grzejnika itp.

200 zł

Palenie tytoniu poza miejscem wyznaczonym

200 zł

Dieta układana indywidualnie

dopłata 10 zł dziennie

Dieta bezglutenowa

dopłata 20 zł dziennie

Dieta wegetariańska/wegańska

dopłata 15 zł/dziennie

Wynoszenie posiłku z restauracji

równowartość posiłku

Używanie własnej suszarki do grzybów po jej zgłoszeniu w recepcji

60 zł / turnus.

Przedłużenie pobytu w tym samym pokoju bez zmiany pościeli i bez wyżywienia (w tym także śniadania)

60 zł /doba

Opłata manipulacyjna (za poniesione koszty)

50 zł

Dodatkowa wizyta lekarza

60 zł

Kijki do nordic –walking

bezpłatnie

Kort tenisowy

20 zł /h lub 35 zł z oświetleniem, dla osób spoza Hotelu 40 zł/h  (lub 55 zł. z ośw.)

Rower w sezonie letnimrower poza sezonem letnim5 zł/h, 30 zł cały dzień,


5 zł/h, 15 zł cały dzień, 60 zł turnus/7 dni, 100 zł/ 14 dni

Wypożyczenie lodówki do pokoju

10 zł doba

Łóżeczko dziecięce z pościelą

25 zł / tydzień

Wózek dziecięcy spacerowy

6 zł / doba

Pralka – 1 cykl prania do 2 h (dla gości)

15 zł

Wypożyczenie grzejnika  elektrycznego

20 zł / doba

Wstęp na wieczorek przy zespole muzycznym

15 zł / osobę

Wstęp na ognisko lub grill z kiełbaskami

15 zł / osobę

Parasol – zgubienie, uszkodzenie

40 zł/sztuka

 

                                                                                

Ozonowanie pokoju
20 zł/10 min. 

 

 
Home | HotelOferta | AtrakcjePromocjeCennikGaleriaKontakt | RODO |
Hotel Ustka Logo Hotel Ustka
  76-270 Ustka, ul. Wczasowa 25
tel. 59 814 40 84